Prakarana Granthas

Vivekachudamani with Vyakhya of Jagadguru...

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...

Tattvabodha of Adi Shankaracharya : An Introduction to...

Panchadasi by Dr.Karanam Aravinda Rao

Tattvabodha by Dhyana Eva

Vedanta Dindima Retreat by Swamini Svatmavidyananda

Vedanta Sangraha by Acharya Sadaji

Atmabodha by Acharya Sadaji