Prakarana Granthas

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...

Vivekachudamani with Vyakhya of Jagadguru...

Tattvabodha of Adi Shankaracharya : An Introduction to...

Panchadasi by Dr.Karanam Aravinda Rao

Vedanta Dindima Retreat by Swamini Svatmavidyananda

Vedanta Sangraha by Acharya Sadaji

Atmabodha by Acharya Sadaji

Adi Shankara’s SATASLOKI by Swamini Svatmavidyananda