Prakarana Granthas

Tattvabodha by Dhyana Eva

Vivekachudamani with Vyakhya of Jagadguru...

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...

Adi Shankara’s SATASLOKI by Swamini Svatmavidyananda

Panchadasi by Dr.Karanam Aravinda Rao

Vedanta Dindima Retreat by Swamini Svatmavidyananda

Vedanta Sangraha by Acharya Sadaji