Prakarana Granthas

Satasloki by Prof. Ramasubramanian

Tattvabodha of Adi Shankaracharya : An Introduction to...

Vivekachudamani with Vyakhya of Jagadguru...

Tattvabodha by Dhyana Eva

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...

Adi Shankara’s SATASLOKI by Swamini Svatmavidyananda

Panchadasi by Dr.Karanam Aravinda Rao