Close

Adi Shankaras SATASLOKI – 16 by Swamini Svatmavidyananda

Verse 13 – 14