Close

Adi Shankara’s SATASLOKI – 17 by Swamini Svatmavidyananda

Verse 14 – 15