Close

Bhagavadgita – 63 by Andre Vas

#Bhagavadgita
Reason for Beginningless Ignorance & Delusion: Maya Avarana Shakti, 3 Guna, Apara-Prakrti