Close

Sarala Samskrita Gita – 01 by Dr Karanam Aravinda Rao

#SaralaSamskritaGita
Introduction – Chapter 01 – Sloka 01