Close

Satasloki – 41 by Prof. Ramasubramanian

#Satasloki
Lecture series on Bhagavatpāda Śaṅkarācārya’s Śataślokī by Prof. K. Ramasubramanian
॥ शतश्लोकी ॥ Verse 46

प्रायोऽकामोऽस्तकामः निरतिशयसुखायात्मकामस्सदासौ
तत्प्राप्तावाप्तकामः स्थितचरमदशः तस्य देहावसाने ।
प्राणा नैवोत्क्रमन्ति क्रमविरतिमिताः स्वस्वहेतौ तदानीं
क्वायं जीवो विलीनः लवणमिव जलेऽखण्ड आत्मैव पश्चात्॥ ४६ ॥