Close

Satasloki – 60 by Prof. Ramasubramanian

#Satasloki
Lecture series on Bhagavatpāda Śaṅkarācārya’s Śataślokī by Prof. K. Ramasubramanian
॥ शतश्लोकी ॥ Verse 75

श्रान्तं स्वान्तं च बाह्यव्यवहृतिभिरिदं ताः समाकृष्य सर्वाः
तत्तत् संस्कारयुक्तं ह्युपरमति परावृत्तमिच्छन्निदानम् ।
स्वाप्नान् संस्कारजातप्रजनितविषयान् स्वाप्नदेहेषु भूतान्
प्रोज्झ्यान्तः प्रत्यगात्मप्रवणमिदमगाद्भूरि विश्राममस्मिन् ॥ ७५ ॥