Prakarana Granthas

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...

Satasloki by Prof. Ramasubramanian

Tattvabodha of Adi Shankaracharya : An Introduction to...