Prakarana Granthas

Satasloki by Prof. Ramasubramanian

Tattvabodha by Dhyana Eva

Vivekachudamani by Venkataraghavan S

Adi Shankara’s SATASLOKI by Swamini Svatmavidyananda

Tattvabodha of Adi Shankaracharya : An Introduction to...

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...