Vedantic Texts

Vivekachudamani with Vyakhya of Jagadguru...

Panchadashi 8211 Ch 14 by Acharya Sadaji

Ch 9 Panchadashi by Acharya Sadaji

Satasloki by Prof Ramasubramanian

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...

Tattvabodha of Adi Shankaracharya An Introduction to...

Dakshinamurty Stotram by Swami Brahmavidananda...

Vivekachudamani with vykhya by Venkataraghavan S